O nas


    Stowarzyszenie „Wspólnota Producentów Rolnych Ziemi Wrzesińskiej” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.  „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz 104 z późniejszymi zmianami) oraz statutu uchwalonego 04-03-1999r. na Zebraniu Założycielskim.
    Postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu w dniu 10 sierpnia 1999r. stowarzyszenie uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń w Dziale A pod numerem RST 2629.
    Na Walnym Zebraniu Członków w dniu 25-11-1999 r. wybrano władze stowarzyszenia, które zostały wpisane do rejestru postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu 20-01-2000r.
    W dniu 20-02-2003 roku Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151766. Stowarzyszenie „Wspólnota Producentów Rolnych Ziemi Wrzesińskiej” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwój współpracy producentów rolnych i promowanie dorobku rolnictwa Ziemi Wrzesińskiej.
    Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, której celem jest:
1.    Wspieranie rozwoju rolnictwa oraz działanie na rzecz poprawy sytuacji dochodowej rodzin rolniczych Ziemi Wrzesińskiej
2.    Upowszechnianie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i ekonomiczno - organizacyjnych w zakresie rolnictwa
3.    Działanie w zakresie zbytu produktów rolnych
4.    Działanie w zakresie zaopatrzenia producentów rolnych w środki do produkcji rolniczej
5.    Organizowanie branżowych grup producenckich
6.    Promowanie rolników i terenów wiejskich Ziemi Wrzesińskiej
7.    Stwarzanie podstaw do rozwoju turystyki, wypoczynku na wsi na Ziemi Wrzesińskiej
8.    Inne działania wynikające z potrzeb rolników
 
   Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1.   Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie produkcji rolniczej, ekonomiki oraz organizacji i marketingu w rolnictwie we współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego WODR we Wrześni
2.   Inicjowanie i koordynowanie działań rolników w zakresie zakupu środków produkcji i sprzedaży towarów
 
    Władze stowarzyszenia w imieniu swoich członków przeprowadzają rozmowy i negocjacje cenowe z przedstawicielami firm działających w sferze obrotu rolnego. Prowadzona działalność szkoleniowa (szkolenia stacjonarne, wyjazdy szkoleniowe, pokazy polowe) daje już wymierne efekty w postaci wysokiej jakości oferowanych przez członków stowarzyszenia produktów takich jak żywiec wieprzowy czy pszenica jakościowa. Pozwala to na uzyskanie wyższych cen zbytu niż średnie ceny rynkowe. Ponadto przygotowanie dużej partii dobrego i jednolitego towaru daje podstawy do dobrych kontaktów handlowych z każdym liczącym się kontrahentem

    Również w sferze zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej członkowie Wspólnoty Producentów Rolnych Ziemi Wrzesińskiej przygotowują wspólne zamówienia na nawozy, środki ochrony roślin oraz pasze co daje możliwości uzyskania upustów cenowych

    Zarząd reprezentuje interesy stowarzyszenia na zewnątrz uczestnicząc w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

PRZYBYLSKI RYSZARD                              -  PREZES

ŚMIDOWICZ   MAREK                              -  WICEPREZES

DOBROSIELSKI GRZEGORZ                      -  SEKRETARZ

PUTKO WIESŁAW                                     -  SKARBNIK

JASZCZAK TOMASZ                                   -  CZŁONEK

 

 

Mamy 98 producentów i 3000 ha

Logowanie

Login:

 

Hasło:

 

Zapamiętaj mnie

 
 
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja
 

Newsletter

Imie:

 

E-mail: